Ehrungen

 

Dragon Awards - Sports Award Gala 2019

 

Hall of Fame - International Martial Arts Time Magazine

u.a.

 

Kontakt:

Rufen Sie einfach an unter

Tel. 0162-623 77 70

 

Shifu Shi Yan Rui & Shifu Heng Zhi (S. Gothe)

GM V. Balinado & Punong Guro S. Gothe

LINKS: